Wednesday, 6 July 2016

Website bị mất đi từ khóa...

Hello bạn hote-la, mình thấy trang web của bạn đang bị mất một vài từ khóa trên google

Đó là vì khách truy cập vào trang web của bạn nhưng họ đã thoát khỏi trang web quá nhanh

Bạn có thể sử dụng hộp chat của uhchat .net gắn vào trang web để câu giờ cho họ ở lại để chat với bạn thay vì

No comments:

Post a Comment